ด่วนๆ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงาน กว่า 34 ตำแหน่ง บัดนี้ – 19 มกราคม 2561 สมัครสอบสภากาชาดไทย ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนๆ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงาน กว่า 34 ตำแหน่ง บัดนี้ – 19 มกราคม 2561 สมัครสอบสภากาชาดไทย ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู“ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหาารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 26 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบจำนวน 1 อัตรา
2. วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 1 อัตรา
3. พยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
4. พยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา
5. นายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
6. นักสัตวบาล 3-5 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
7. นักอรรถบำบัด 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจำนวน 1 อัตรา
8. เภสัชกร 3-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 2 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบงานควบคุมภายใน สำนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
13. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอาสากาชาด จำนวน 1 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จำนวน 1 อัตรา
16. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต-แห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
17. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา
18. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1-4 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยะ จำนวน 1 อัตรา
20. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา
21. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
22. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
23. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
24. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ ส านักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา

และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู“ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,