ด่วน@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท 9 – 16 สค 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมการข้าว เปิดรับสมัครนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท 9 – 16 สค 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-08-08 at 8.36.25 PMล่าสุด! กรมการข้าว เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคารกรมการข้าว ชั้น 1 ห้อง 111 กรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศกรมการข้าว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา)

ด้วยกรมการข้าวจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทางด้านชีวสารสนเทศและด้านการจัดการฐานข้อมูลวิจัยซึ่งต้องใช้การผสมผสานความรู้จากหลายสาขา เช่น อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวเคมี คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดเก็บ การประมวลผลและการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์เช่น ข้อมูลรหัสทางพันธุกรรม ข้อมูลลำดับรหัสของโปรตีน ข้อมูลปริมาณของชีวโมเลกุล รวมถึงระดับการแสดงออกของยีน สำหรับใช้ในการตอบปัญหาต่างๆ ในทางชีววิทยา ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เช่น จีโนมิกส์ (Genomics) , โปรตีโอมิกส์ (Proteomics), เมตาบอโลมิกส์ (Metabolomics) และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคารกรมการข้าว ชั้น 1 ห้อง 111 กรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,