ด่วน@! กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา 8-29 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมการค้าภายใน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา 8-29 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมการค้าภายใน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
ด้วยกรมการค้าภายในจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท บรรจุครั้งแรกในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

– ตําแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท บรรจุครั้งแรกในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

– ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จํานวน ๙ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท บรรจุครั้งแรกในส่วนกลาง ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หัวข้อ ข่าว/ประกาศกรม * ข่าวสมัครงาน” หรือ https://dit.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผล สมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,