ด่วน@! กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน รวม 12 อัตรา 1-3 สิงหาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน รวม 12 อัตรา 1-3 สิงหาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ขาย/หญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และทดแทนการสูญเสียปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร จํานวน ๑๒ อัตรา ดังนี้
รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน จํานวน ๒ อัตรา
– เสมียนที่มณ์ดีต (ชกท. ๗๑๑) กองยุทธการและการข่าว กรมการ ทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา
– พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา
– บนักงานสลับสาย (ชกท.๗๒๔) กองการสื่อสาร กรมการทหาร สื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา
– รองผู้บังคับหมู (ชกท.๕๔๒) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา
– พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) กองพันทหารสื่อสารข้อมบํารุงเขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๖ อัตรา
– ช่างไฟฟ้า-ประปา (ขกท.๓๕๕) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร อัตรา สืบเอก) (จํากัดเหล่าซาง) จํานวน อัตรา
– ช่างเชื่อม (ชกท.๔๔๒) กองพันทหารสือสารซ่อมบํารุงเขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา
– ช่างเครื่องมือกล (ชกท.๖๒๑) กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ (อัตรา สืบเอก) จํานวน อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ (ขกท.๒๓๑) กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา
– ช่างไม้ (ชกท.๕๓๓) กองพันทหารสื่อสารซ่อมบํารุงเขตหลัง (อัตรา สืบเอก) จํานวน ๕ อัตรา

รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย จํานวน ๙ อัตรา
– เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) กองการเงิน กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) (จํากัดเหล่าการเงิน)

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง จํานวน ๑ อัตรา
– เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) กองส่งกําลังบํารุง กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก)

กําหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ในวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
– กําหนดการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ในวันที่ สิงหาคม ๒๕๖ เวลา ๑๐.๓๐
– กําหนดการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐
– ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงการบรรจุ (เว้นตําแหน่ง พลขับรถ ที่ต้องรอผลการทดสอบจากกรมการขนส่ง ทหารนก ประกอบการประกาศผล)
– งดรับสมัครผู้ที่มีหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,