ด่วน! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ รวม 3 ตำแหน่ง 8-28 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ รวม 3 ตำแหน่ง 8-28 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
๑. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) (วุฒิปริญญาโท)
– อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท
– จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ อัตรา (ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)

๒. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
– อัตราเงินเดือน ๑๕,000 – ๑๖,๕๐๐ บาท
– จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ อัตรา (ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)

๓. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
– อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
– จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ อัตรา (ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓)
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวง พาณิชย์

การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailandgo.th หัวข้อ “รับสมัครงาน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อ – นามสกุล และ เลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายในเวลา ทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,