ด่วน@! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 9 อัตรา 3-7 กันยายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 9 อัตรา 3-7 กันยายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน : บริการ
ตําแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน จํานวน ๔ อัตรา

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,