ด่วน! กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน รวม 48 อัตรา 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน รวม 48 อัตรา 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๔, ๑๕, ๑๖ และข้อ ๕๙ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานและลูกจ้าง คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนของสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน และมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน ของสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เปิดเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี https://womenfund.thaijobjob.com/ โดยเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่สามารถพิมพ์ได้ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึก ข้อมูล เช่น USB Flash Drive เป็นต้น เพื่อเก็บไว้พิมพ์ในภายหลังได้
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่ได้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก โดยเลือกหัวข้อ “ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,