ด่วน! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 17 อัตรา 21-28 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 17 อัตรา 21-28 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) และตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
– ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

ขอบข่ายและลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง (ที่ว่างครั้งแรก) เพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้สมัครสอบเข้าที่เว็บไซต์ http://opm.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี” หัวข้อย่อย “สมัครสอบออนไลน์”
– กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ http://opm.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,