ด่วน!! สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-20 กค 2558 สมัครสอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เปิดสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6-20 กค 2558 สมัครสอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2558

สมัครสอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ล่าสุด!!! กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหรือตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ….

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหรือตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชั้น ๑ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๑๑๕
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights