ด่วน@! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ด้วยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) และตําแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จํานวน ๑ อัตรา
๓. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
๔. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ) จํานวน ๑ อัตรา
๕. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) จํานวน ๑ อัตรา
๖. ตําแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , ,