ด่วน! สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา 13 ส.ค.-6 ก.ย. 2557 สมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรม 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! สํานักงานศาลยุติธรรม รับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา 13 ส.ค.-6 ก.ย. 2557 สมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรม 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรม

สมัครสอบ สํานักงานศาลยุติธรรม

ล่าสุด!!! สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 6 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000– 16,500 บาท (ปริญญาตรี) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ www.ojoc.coj.go.th/exam แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000– 16,500 บาท (ปริญญาตรี)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ www.ojoc.coj.go.th/exam แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!
สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , ,