ด่วน! อบจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 62 อัตรา 13-28 ธันวาคม 2561 สมัครงานอบจ.ชลบุรี ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! อบจ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 62 อัตรา 13-28 ธันวาคม 2561 สมัครงานอบจ.ชลบุรี ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรร บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จํานวน ๒๘ ตําแหน่ง ๖๒ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครมีสิทธิในการสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถาม รายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๙๘-๐๓๕-๔๒ ต่อ ๑๑๖ หรือทางเว็บไซต์ www.chon.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,