ด่วน! โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา 18 -24 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา 18 -24 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตําแหน่งพนักงานบริการ พนักงานขับรถยนต์) ตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร และตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวง สาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ขั้น ๒ อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ๓๐๐ หมู่ ๒ ถนนพระยาสัจจา ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๔๕ ๕๖๓๒ – ๖ ต่อ ๑๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,