{{ตัวช่วย}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร “57 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร แนวข้อสอบสรรพากร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{{ตัวช่วย}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร “57 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร แนวข้อสอบสรรพากร 2557

แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557

แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557

เปิดสอบกรมกรมสรรพากร ในปี 2557 กว่า 187 อัตรา!! วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยตัวอย่างที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร อาทิ ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร และ แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปีใด ?

ก. ปี พ.ศ. 2416
ข. ปี พ.ศ. 2417
ค. ปี พ.ศ. 2518
ง. ปี พ.ศ. 2519

ข้อที่ 2. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ำถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 3. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากรตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ “ค่านิยม” ของกรมสรรพากร ?
ก. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม
ข. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ
ค. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ง. มุ่งมั้นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ มุ่งหารายได้เข้ารัฐ

ข้อที่ 5. ปัจจุบันกรมสรรพากรสังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553
ข้อที่ 6. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553 ?

ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ค. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ง. ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ?
ก. สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน
ข. พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
ค. พัฒนาการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
ง. มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชิงวิทยาการ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. บริหารจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
ข. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล
ค. ป้องกันและปราบปราม ผู้ทำลายระบบภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
ง. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างสังคม

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของของยุทธศาสตร์การสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน ?
ก. จำนวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ 1,097,900 ล้านบาท
ข. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแลหรือตรวจสอบ 576,000 ราย
ค. จำนวนครั้งของการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี และผู้ประกอบการจัดทำบัญชี (เป้าหมาย 7 ครั้ง/ปี)
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ต่อ >>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,