ตัวอย่าง!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบในปี 2558 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างชลประทาน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตัวอย่าง!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบในปี 2558 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างชลประทาน 58

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบในปี 2558

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ปี 2558

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน เตรียมสอบในปี 2558 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ บทบาทภารกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และ อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างชลประทาน นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า นายช่างสำรวจ และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน เตรียมสอบปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

ข้อที่ 1. กรมชลประทาน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ?
ก. Royal Irrigation Department
ข. Waterworks Authority Act
ค. Electricity Generating Authority of Thailand
ง. The Metropolitan Electricity Authority

ข้อที่ 2. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน ?
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานน้ำ
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวน้ำ
ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

ข้อที่ 3. ในปัจจุบันกรมชลประทาน สังกัดอยู่ในกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กระทรวงคมนาคม

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน ?
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานน้ำ
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวน้ำ
ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

ข้อที่ 5. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมชลประทาน ?
ก. www.egat.co.th
ข. www.rid.go.th
ค. www.rd.go.th
ง. www.led.go.th

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ?
ก. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
ข. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
ค. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. เขื่อนภูมิพลถูกสร้างขึ้น เพื่อปิดกั้นลำน้ำใด ?
ก. แม่น้ำแควใหญ่
ข. แม่น้ำปิง
ค. แม่น้ำเมย
ง. แม่น้ำแม่กลอง

ข้อที่ 8. หน่วยงานที่ดูแล เขื่อนภูมิพล อยู่ในปัจจุบัน คือ
ก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ข. กรมทดน้ำ
ค. กรมชลประทาน
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559
ข้อที่ 9. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงคือ………..ของกรมชลประทาน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. เป้าประสงค์

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการให้บริการของกรมชลประทาน ?
ก. ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ข. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
ค. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ง. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาองค์กรของกรมชลประทาน ?
ก. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
ข. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. มีผลการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน
ง. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ข้อที่ 12. พันธกิจของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. สามข้อ
ข. สี่ข้อ
ค. ห้าข้อ
ง. หกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมชลประทาน ?
ก. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุล
ข. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับ อย่างบูรณาการ
ค. มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัย และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงน้ำ
ง. สนันสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อการผลิตให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ข้อที่ 14. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานมีทั้งหมดกี่ข้อ ?
ก. สามข้อ
ข. สี่ข้อ
ค. ห้าข้อ
ง. หกข้อ

ข้อที่ 15. ประเทศไทยมีความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรเฉลี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปี ?
ก. ประมาน106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร
ข. ประมาน45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค. ประมาน 61,116 ล้านลูกบาศก์เมตร
ง. ประมาน 52,450 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 16. จากข้อที่ 15 ประเทศไทยต้องการใช้น้ำในการทำสิ่งใดมากที่สุด ?
ก. เพื่อการเกษตร
ข. เพื่อการรักษาระบบนิเวศ
ค. เพื่อการอุปโภคบริโภค
ง. เพื่อการอุตสาหกรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน
ข้อที่ 17. การชลประทานคือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่………….?

ก. การทดน้ำ การส่งน้ำ
ข. การระบายน้ำ
ค. การควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. เขื่อนเก็บกักน้ำคือเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานตามข้อใด ?
ก. เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงเวลาน้ำมากเกินความต้องการไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ
ข. สำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ
ค. เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ง. เพื่อการอุปโภคบริโภค

ข้อที่ 19. จากข้อที่ 18 เขื่อนเก็บกักน้ำมีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

ข้อที่ 20. เขื่อนสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูง จนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ คือเขื่อนชนิดใด ?
ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ
ข. เขื่อนระบายน้ำ
ค. เขื่อนทดน้ำ
ง. เขื่อนคอนกรีต

ข้อที่ 21. ข้อใดไม่ใช่เขื่อนที่จำแนกตามการการก่อสร้าง ?
ก. เขื่อนเก็บกักน้ำ
ข. เขื่อนถม
ค. เขื่อนคอนกรีต
ง. เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น หรือ RCC. Dam

ข้อที่ 22. อาคารทดน้ำประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นทางต้นน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ทำหน้าที่ทดน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำให้มีระดับสูงคือ ?
ก. เขื่อน
ข. ฝาย
ค. หนอง
ง. อ่างเก็บน้ำ

ข้อที่ 23. mass concrete or masonry weirs คือ ?
ก. ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อ
ข. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ค. ฝายยาง
ง. ฝ่ายดิน

ข้อที่ 24. ฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน้ำ หรือ อากาศเพื่อเก็บกักน้ำในลำน้ำเหนือฝาย สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งคือฝ่ายชนิดใด ?
ก. ฝายคอนกรีต
ข. ฝายยาง
ค. ฝายไม้
ง. ฝายลูกโป่ง

ข้อที่ 25. ทะเลสาบน้ำจืดที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการก่อสร้างเขื่อนขวางกั้นลำน้ำธรรมชาติคือ ?
ก. เขื่อน
ข. ทะเลสาบ
ค. อ่างเก็บน้ำ
ง. บึง

ข้อที่ 26. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทาน ?
ก. เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ข. เพื่อให้พืชมีน้ำใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก
ค. เพื่อทำให้ดินอ่อนนุ่ม สะดวกต่อการเตรียมดินและรากสามารถขยายตัวดีขึ้น
ง. เพื่อใช้ในการคมนาคมทางน้ำ

ข้อที่ 27. “การนำน้ำจากแหล่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำเพื่อเข้าพื้นที่เพาะปลูก” คือ?
ก. การส่งน้ำ
ข. การส่งน้ำชลประทาน
ค. การระบายน้ำ
ง. การขนส่งน้ำ

ข้อที่ 28. คลองที่สร้างแยกจากคลองสายใหญ่ (Main Canal) คือ ?
ก. คลองส่งน้ำสายซอย (Lateral)
ข. คลองส่งน้ำสายแยกซอย (Sub-Lateral)
ค. คูส่งน้ำ (Farm Ditch)
ง. คลองส่งน้ำเข้านา (FTO)

ข้อที่ 29. “Distributary Head Regulators” มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. ประตูระบายปากคลองซอย
ข. ประตูระบายปลายคลองส่งน้ำ
ค. ประตูระบายทดน้ำกลางคลอง
ง. ประตูระบายทดน้ำปากคลอง

ข้อที่ 30. ข้อใดคือคุณสมบัติของคลองส่งน้ำ ?
ก. ระดับน้ำในคลองต้องสูงพอ
ข. ไม่มีการตื้นเขินหรือกัดเซาะในคลอง
ค. คลองส่งน้ำจะต้องไม่รั่วมาก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการส่งน้ำแบบตลอดเวลา (Continuous Flow Method)
ก. ถ้าปิด FTO ขณะฝนตก น้ำอาจไหลล้นคันคลอง
ข. ระบบเล็ก ค่าลงทุนถูก
ค. ส่งน้ำง่าย ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาก
ง. ถ้าเป็นคลองดิน ตลิ่งแข็งแรง ควบคุมวัชพืชได้

ข้อที่ 32. ข้อใดจัดเป็นวิธีการส่งน้ำ ?
ก. Continuous Flow Method
ข. Demand Method
ค. Rotational Method
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 33. ข้อใดคือเครื่องมือทางด้านการชลประทาน ?
ก. Tensiometer
ข. Current Meter
ค. Infiltrometer
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ชุดที่ 1)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1.  ข้อใดให้ความหมายของ “การชลประทาน” ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 ได้ชัดเจนที่สุด
ก.  กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค
ข. ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา ๕ ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน
ค. เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน
ง. สิ่งที่สร้างขึ้นในทางน้ำเพื่อทด กัก กั้น หรือระบายน้ำ ณ ที่อื่นอันมิใช่ที่มาแห่งน้ำซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตชลประทานโดยมีช่องปิดเปิด ได้

ข้อที่ 2.  ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 2ประเภท
ข. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น3ประเภท
ค. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 4ประเภท
ง. ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 5ประเภท

ข้อที่ 3.  ทางน้ำที่สงวนไว้ใช้ในการชลประทานจัดเป็นทางน้ำชลประทานประเภทที่เท่าไหร่
ก. ประเภทที่ 1
ข. ประเภทที่ 2
ค. ประเภทที่ 3
ง. ประเภทที่ 4

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 6 ได้กำหนดอำนาจการใช้พื้นที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้าง ของพนักงานตำแหน่งใดของกรมชลประทาน

ก. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
ข. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
ค. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ง. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4 พนักงานในตำแหน่งนั้นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 8 วัน

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 8 ……………………มีอำนาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต ชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. อธิการบดี
ง. ผู้อำนวยการ

ข้อที่ 7. อัตราค่าชลประทานสำหรับการใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละเท่าไหร่

ก. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสิบห้าสตางค์
ข. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสามสิบสตางค์
ค. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสี่สิบสตางค์
ง. ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าสิบสตางค์

ข้อที่ 8. อัตราค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขต ชลประทาน หรือจากผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินไร่ละกี่บาทต่อปี
ก. ไร่ละ 5 บาทต่อปี
ข. ไร่ละ 10 บาทต่อปี
ค. ไร่ละ 15 บาทต่อปี
ง. ไร่ละ 500 บาทต่อปี

ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 8 ทวิ ให้ตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นในกรมชลประทาน เรียกว่า………………………………….. ??
ก. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ข. ทุนชลประทาน
ค. ทุนเพื่อการชลประทาน
ง. ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ข้อที่ 10. ตามมาตราที่ 13 ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของบุคคลในใด
ก. อธิบดี
ข. รัฐมนตรี
ค. นายช่างชลประทาน
ง. วิศวกรชลประทาน

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมชลประทาน สำหรับการสอบในปี 2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน (พร้อมเฉลย)
– วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ ของกรมชลประทาน
– บทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทาน
– ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2557-2558 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (พร้อมเฉลย)
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
– ตำแหน่งนายช่างโยธา
– ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
– ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
– ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights