ทีเด็ดของเก่า@! แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 รวมแนวข้อสอบกรมการปกครอง พร้อมเฉลย ตำแหน่งธุรการ บัญชี ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ปกครอง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ทีเด็ดของเก่า@! แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 รวมแนวข้อสอบกรมการปกครอง พร้อมเฉลย ตำแหน่งธุรการ บัญชี ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ปกครอง
เตรียมสอบกรมการปกครอง ในปี 2561 เปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ กว่า 310 อัตรา วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าทีของกรมการปกครอง แผนยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและการบริหารแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิสัยทัศ พันธกิจ ผู้บริหาร กรมการปกครอง และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นอํานาจและหน้าที่ ของกรมการปกครอง ?
ก. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่าย ปกครอง และอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการคือ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข. เพื่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ค. เพื่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อท่ี 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการปกครอง ?
ก. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. เป็นองค์กร บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

ข้อท่ี 4. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง” ได้ชัดเจนท่ีสุด ?
ก. ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีถูกต้องที่ข้าราชการกรมการปกครองยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการปฏบัติงาน
ข. การแสดงออกซึ่งพฤตกรรมการทํางานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ของข้าราชการกรมการปกครอง
ค. ส่ิงที่ข้าราชการกรมการปกครอง ไม่ควรยึดถือปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่สังกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 6. กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2435
ข. 2 เมษายน พ.ศ. 2435
ค. 1 เมษายน พ.ศ. 2445
ง. 2 เมษายน พ.ศ. 2445

ข้อที่ 7. การมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน จัดอยู่ในจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ตามข้อใด ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อที่ 8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมการปกครอง ?
ก. อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนายอําเภอ
ข. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ค. ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง มีความมุ่งหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครองพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง
ข. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของข้าราชการกรมการปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ค. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ของการเป็นข้าราชการกรมการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ข้อท่ี 1 คือ ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

อ่านแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,