[ทีเด็ดชุดใหญ่!] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมสอบปี 2561-2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ทีเด็ดชุดใหญ่!] แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมสอบปี 2561-2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในปี 2561-2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 [ชุดที่ 1] มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบในตำแหน่งนี้ได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป หมวดที่ ๒ การจัดหา หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ หมวด ๔ บทเฉพาะกาล และยังแถมท้ายให้ด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ต้องรู้!!

แนวข้อสอบบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. หากมีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คุณสมบัติมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ข. ยับยั้งการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ค. สั่งฟ้องผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ง. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น

ข้อที่ 2. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอเรื่องต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
ค. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออก
ง. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจที่จะฟ้องผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกราย

ข้อที่ 3. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท คือการซื้อหรือการจ้างประเภทใด ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 4. การซื้อหรือการจ้างตามข้อบัญญัตินี้ สามารถกระทําได้กี่วิธี ?
ก. สามวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ วิธีประกวดราคา
ข. สี่วิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และ วิธีพิเศษ
ค. ห้าวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ
ง. หกวิธี คือวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ได้ชัดเจน ที่สุด ?
ก. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กําหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกําหนดประเภท รายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
ข. การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. พัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน

ข้อที่ 6. การได้มาซึ่งพัสดุนอกเหนือจากที่ข้อบัญญัตินี้ได้กําหนดไว้และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมาย กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ค. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่กําหนดไว้ในหมวดการจัดหาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
ง. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่กําหนดไว้ในหมวดการจัดซื้อตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

ข้อที่ 7. การจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนต้องดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ข. ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะ อันเป็นข้อยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. ต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ สําคัญไว้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานต้องยื่นเอกสารตามข้อใดในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ?
ก. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ค. สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
ง. หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อที่ 9. การกระทําที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ต้องถูก ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ดําเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ หรือให้เลิกจ้าง แล้วแต่กรณี
ข. ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง
ค. ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ตามระเบียบนี้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ค. พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2561-2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,