[ทีเด็ด] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) ตำแหน่งอาสาพัฒนา 2019 รวมแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) ตำแหน่งอาสาพัฒนา พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ทีเด็ด] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) ตำแหน่งอาสาพัฒนา 2019 รวมแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (อสพ.) ตำแหน่งอาสาพัฒนา พร้อมเฉลย

เปิดสอบกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 1 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตําแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน 200 อัตรา วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 เตรียมสอบตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันคะ โดยแนวข้อสอบมเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดเป็นเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข. อำนวยความเป็นธรรมของสังคม
ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย ?
ก. เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
ข. เป็นกระทรวงหลักในการกำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่
ค. เป็นกระทรวงหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
ง. เป็นกระทรวงหลักในการอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

ข้อที่ 4. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศฯ ?
ก. ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น มีการจัดระบบความสัมพันธ์และการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข. ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
ค. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
ง. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอำนวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน

ข้อที่ 5. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประ%

Tags: , , ,