ทีเด็ด! แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 60-61 รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ทีเด็ด! แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 60-61 รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-10-04 at 4.35.20 PMจัดชุดใหญ่! กับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน เตรียมสอบในปี 2560-2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ สำหรับสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน นายช่างเครื่องกล เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) หวังว่าตัวอย่างแนวข้อสอบจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความ ปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การตรวจค้น” (Screening) ตามข้อบังคับนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การใช้วิธีการทางเทคนิคหรือวิธีการอื่นใดในการตรวจหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งอาจใช้ในการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
ข. การกระทำหรือพยายามกระทำในการตรวจหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตราย
ค. การจัดการ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ภายใต้กฎนี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายคือการกระทำตามข้อใด ?
ก. การยึดอากาศยานระหว่างทำการบินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข. การจับตัวประกันบนอากาศยานหรือที่สนามบินสาธารณะ
ค. การบุกรุกโดยใช้กำลังเข้าไปในอากาศยาน ณ สนามบินสาธารณะหรือบริเวณที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะไม่มีอำนาจหน้าที่ในข้อใด ?
ก. ตรวจค้นก่อนที่บุคคลและสิ่งใด ๆ จะขึ้นบนอากาศยาน
ข. การติดตั้งเครื่องมือรักษาความปลอดภัยต้องพิจารณาเรื่องการรบกวนอุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์คลื่นความถี่ของวิทยุ เครื่องมือสื่อสารของสนามบินสาธารณะ
ค. การจัดระบบอุณหภูมิ แสงสว่าง และการระบายอากาศอันเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานตรวจค้นที่มีประสิทธิภาพ
ง. การกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ถูกตรวจค้น ในระยะเวลาไม่เกินสามสิบนาที

ข้อที่ 4. ในกรณีที่มีสัมภาระที่ไม่มีเจ้าของเดินทางไปด้วย (Unaccompanied Baggage) ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องมีป้ายกำกับไว้เป็นการเฉพาะ
ข. ต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติม (Additional Screening) มากกว่าการตรวจค้นสัมภาระที่เดินทางไปพร้อมกับเจ้าของสัมภาระ
ค. ดำเนินการตามปกติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “สิ่งของ” ตามข้อบังคับนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สินค้าปกติ
ข. สินค้าที่ถูกนำมารวบรวมเข้าด้วยกันกับสินค้าของผู้ส่งรายอื่น
ค. ไปรษณียภัณฑ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งสิ่งของที่จะเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ ?
ก. ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
ข. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ค. พนักงานสืบสวน
ง. ผู้รักษาบริเวณ

ข้อที่ 7. ผู้โดยสารที่พาสิ่งของซึ่งมีมูลค่าสูงอาจได้รับการตรวจค้นด้วยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีการตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคล
ข. วิธีการตรวจค้นเฉพาะทาง
ค. วิธีการตรวจค้นพิเศษ
ง. วิธีการตรวจค้นทั่วไป

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดที่ได้รับการยกเว้นการตรวจค้นสัมภาระและสิ่งใด ๆ ที่บุคคลนั้นนำขึ้นอากาศยาน ?
ก. พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย
ข. ประมุขของต่างประเทศและสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมเดินทางมาด้วย
ค. บุคคลสำคัญที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การรับรองเป็นหนังสือ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การรับการแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่อง (Check – in) และมีสัมภาระที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน ซึ่งดำเนินการนอกสนามบิน เป็นไปตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944
ข. กฎกระทรวง กําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2450
ค. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ง. ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน

ข้อที่ 10. ข้อบังคับข้อที่ 7 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะต้องจัดให้มีสิ่งใดให้กับพนักงานที่ปฏิบัติการตรวจค้นใช้ประจำ ณ จุดตรวจค้น ?
ก. เครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย X-Ray
ข. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการตรวจค้น
ค. เครื่องตรวจอาวุธ CEIA
ง. เครื่องตรวจจับโลหะ

อ่านแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,