ทีเด็ด@! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ [ชุดที่ 1]
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ทีเด็ด@! แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ [พร้อมเฉลย] รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ [ชุดที่ 1]
Screen Shot 2017-10-26 at 11.01.20 AMกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 [ชุดที่ 1] และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกันอีกครั้งกับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ [ชุดที่ 1] รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติการสหกรณ์ ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตราสัญลักษณ์ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลัง ความรู้เกี่ยวกับการตรวจการสหกรณ์ และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด คือนายทะเบียนสหกรณ์ท่านแรก ?
ก. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์
ข. พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ค. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
ง. พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์

ข้อที่ 2. แผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมสหกรณ์ ในปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2460 ข. พ.ศ. 2461
ค. พ.ศ. 2462 ง. พ.ศ. 2463

ข้อที่ 3. บุคคลในข้อใด คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ท่านแรก ตามประกาศพระบรมราชโองการ ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล รน.
ค. นายพงส์ สรีวรรธนะ
ง. พลอากาศตรี มุนีมหาสัมทนะเวชยันต์รังสฤษดิ์

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถึง ความหมายของตราประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง ?
ก. ดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม.
ข. ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี 6 กร
ค. พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงทอง
ง. วงโค้งอยู่เบื้องหน้า :เบื้องบนเหนือขอบตรามีอักษรว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์ “

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ?
ก. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
ข. ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ค. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 ?
ก. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและ กลุ่มเกษตรกร
ข. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลอัตรากำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ?
ก. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ข้าราชการ 5 คน และ ลูกจ้างประจำ 1 คน
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน : ข้าราชการ 13 คน และ ลูกจ้างประจำ 6 คน
ค. สำนักงานเลขานุการกรม : ข้าราชการ 25 คน และ ลูกจ้างประจำ 3 คน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึง วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?
ก. สหกรณ์ เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
ข. กลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ค. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
ง. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?
A : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
B : พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?
A : ปี 2560 – 2564 : เป็นองค์กรที่นำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีภาพลักษณ์ที่ดี
B : ปี 2570 – 2574 : เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกำกับ และพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

อ่านแนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,