[ทีเด็ด!] แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมของเก่าแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบปี 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ทีเด็ด!] แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 รวมของเก่าแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบปี 2018
กลับมาอัพเดทกันอีกครั้งสำหรับแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบใน ปี 2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาทิภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ผู้บริหาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 แผนแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2561 คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2561 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร จัดเป็น ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. ข้อใดคือตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ เข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. เกษตรกรมคีวามสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
ข. เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ค. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ข้อใคคือแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคเกษตร
ค. การสร้างความมั่นคงในการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. กรมส่งเสริมการเกษตรเกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
ข. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมกสิกรรม และ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตร
ค. งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว และ งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรม กสิกรรม
ง. งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัด กรมกสิกรรมและงานของกองส่งเสริมและเผยแพร่สังกัดกรมการข้าว

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ข. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ง. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา ตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณา การการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 9. กรมส่งเสริมการเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ข. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

อ่านแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , ,