[ทีเด็ด] แนวข้อสอบ กฟผ 2563 รวมตัวอ่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 25633 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ทีเด็ด] แนวข้อสอบ กฟผ 2563 รวมตัวอ่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 25633 พร้อมเฉลย
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เตรียมสอบในปี 2563 มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) แนวข้อสอบดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test) ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แนวข้อสอบพระราชยัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในทุกตำแหน่งที่สอบคะ..

ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ?
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
ง. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ข้อที่ 2. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านแรกคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายเกษม จาติกวณิช
ข. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ค. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ง. นางรัตนา กิจวรรณ

ข้อที่ 3. ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่สุดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ส่งมีขนาดเท่าไหร่ ?
ก. 115,000 โวลต์
ข. 230,000 โวลต์
ค. 500,000 โวลต์
ง. 600,000 โวลต์

ข้อที่ 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับหน่วยงานใด ?
ก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. การไฟฟ้านครหลวง
ค. ประชาชนทั่วไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. FIRM-C จัดเป็น………ขององค์การ กฟผ. ?
ก. นโยบาย
ข. วัตถุประสงค์
ค. ค่านิยม
ง. วิสัยทัศน์

ข้อที่ 6. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( Power Development Plan : PDP) ฉบับปัจจุบันคือ ?
ก. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2563
ข. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573
ค. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2557-2563
ง. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2557-2573

ข้อที่ 7. กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดตั้งเมื่อใด ?
ก. พ.ศ. 2512
ข. พ.ศ. 2516
ค. พ.ศ. 2518
ง. พ.ศ. 2520

ข้อที่ 8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
ก. PAE
ข. EGAT
ค. PEA
ง. APE

ข้อที่ 9. สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ใด ?
ก. ลำปาง
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. นนทบุรี
ง. นครศรีธรรมราช

ข้อที่ 10. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่จังหวัดลำปาง ใช้พลังงานใดในการผลิตกระแสไฟฟ้า ?
ก. ลิกไนต์
ข. แก๊ส
ค. น้ำ
ง. น้ำมัน

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดสอบในปี 2563 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,