ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา 11-31 ส.ค. 2560 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2560 สอบธนาคารออมสิน 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา 11-31 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/08/2560 อีกข่าว สอบธนาคารออมสิน 2559 ที่นำมาฝากวันนี้คะ เนื่องจาก ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service และ พนักงานระดับ 4-5 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 11- 31 สิงหาคม 2560

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา 11-31 ส.ค. 2560 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2560 สอบธนาคารออมสิน 2560

ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้าง หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 11- 31 สิงหาคม 2560

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service และ พนักงานระดับ 4-5 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 11- 31 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร
รายละเอียดงาน
1. รับแจ้งปัญหา ประสานงาน และติดตามผลการแก้ไขปัญหาการให้บริการของร้านค้าหรือหน่วยงาน (Merchant Authorization) และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของธนาคาร
2. ติดต่อประสานงานกับ Authorization ของธนาคารผู้ออกบัตร (Issue Bank) และหน่วยงานภายในของธนาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและช่องทางอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
3. พิจารณาอนุมัติและปรับเปลี่ยนวงเงินการให้บริการร้านค้าหรือหน่วยงานรับบัตรของธนาคารตามข้อกำหนดการให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ให้คำแนะนำปรึกษาการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตร และสนับสนุนการใช้ระบบงานร้านค้ารับบัตรของธนาคาร
5. รวบรวมประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและแนวโน้มการเกิดปัญหาของร้านค้าหรือหน่วยงานและเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ตรวจสอบและประสานงานกับร้านค้าหรือหน่วยงาน ในการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัย (Fraud) ผ่านเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
7. ติดตามประเมินผลการใช้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตร จากร้านค้าหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของธนาคาร
8. สนับสนุนการจัดทำระเบียบ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ และจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานร้านค้าสมาชิกและเครื่องรับบัตร รวมถึงการพัฒนาและทดสอบระบบงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นควร และ มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ร้านค้ารับบัตร (Merchant Acquiring Business) และบัตรเครดิต ไม่น้อยกว่า 4 ปี
โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร ส่วนสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารับบัตรและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการร้านค้ารับบัตร

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service
รายละเอียดงาน
1. ศึกษาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้านระบบงานบริหารเครื่อง Self Service และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฯ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระบบงานบริหารเครื่อง Self Service ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
3. เข้าร่วมดำเนินการในการพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้รับจ้างในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานบริหารเครื่อง Self Service และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฯ ให้ตรงตามข้อกำหนดของธนาคาร
4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาระบบงานบริหารเครื่อง Self Service
5. จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการดำเนินงานวิเคราะห์ธุรกิจด้านระบบงานบริหารเครื่อง Self Service และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของธนาคาร
6. เข้าร่วมดำเนินการออกแบบระบบงานบริหารเครื่อง Self Service กับผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของธนาคาร และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมด้านเทคนิค และด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐานด้านระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือพัฒนาระบบงาน รวมถึงมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของธนาคาร
7. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบงานบริหารเครื่อง Self Service ให้เป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาระบบ และตามข้อกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของธนาคาร และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่เกี่ยวข้อง
8. ทดสอบระบบงานบริหารเครื่อง Self Service และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฯ
9. จัดทำหรือรวบรวมเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ในขั้นตอนของการดำเนินการพัฒนา และทดสอบโปรแกรมระบบงานบริหารเครื่อง Self Service ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของธนาคาร
10. ให้การสนับสนุนโปรแกรมอื่น ๆ ที่ติดตั้งที่ระบบงานบริหารเครื่อง Self Service
11. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบงานบริหารเครื่อง Self Service
12. เข้าร่วมในกระบวนการจัดหาพัสดุของธนาคารในฐานะหน่วยงานผู้พัฒนาระบบงาน
13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีหน่วยกิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
2. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม หรือทดสอบระบบงาน บนระบบ Base24 ไม่น้อยกว่า 7 ปี และ
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา และติดตั้งระบบงาน ATM ให้กับสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง และ
4. ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต Software Base24
โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service ส่วนระบบงาน Self Service ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยระบบงานบริหารเครื่อง Self Service

 

ตำแหน่ง พนักงานระดับ 4-5 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ หรือด้านวิเคราะห์สินเชื่อ SMEs
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ และ
4. มีทักษะการจัดการความเสี่ยงสินเชื่อ และ
5. ทักษะการตลาดและการขาย และ
6. มีทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจากับลูกค้า
โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> พนักงานระดับ 4-5 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,