ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตลอดปี 2557 หลายอัตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตลอดปี 2557 หลายอัตรา

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/09/2557 มาแล้ว ข่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557 ที่หลายๆ ท่าน ถามหามานาน เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตลอดทั้งปี หลายอัตรา ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ และทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด เพิ่มเติมรายละเอียด ธนาคารแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557 ได้เลยที่นี่คะ เราสรรหามาฝากท่านแล้วธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตลอดปี 2557 หลายอัตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตลอดทั้งปี หลายอัตรา ตามกลุ่มสาขาวิชา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตลอดทั้งปี หลายอัตรา ตามกลุ่มสาขาวิชาการรับสมัครสอบของ  แบ่งเป็น 2 แบบ โดยทั้งสองแบบต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ และทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด

ประเภทการสมัคร

– กลุ่มสาขาวิชา
– กลุ่มตำแหน่งงาน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป * ทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
– จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เฉพาะบางตำแหน่ง โดยรับสมัครแบบรายตำแหน่งงาน การรับสมัครงาน
ธปท. จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bot.or.th  และมีหลักฐานการสมัครตามข้อ 2. ครบถ้วนเท่านั้น ผู้ประสงค์จะสมัครจึงควรศึกษาวิธีการสมัคร จากคู่มือการสมัครงานออนไลน์ แบบกลุ่มสาขาวิชา และ คู่มือการสมัครงานออนไลน์ แบบตำแหน่งงานและเตรียมไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์

การคัดเลือก

– ธปท. จะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ที่ ธปท. กำหนด  จาก Email:Recruit2@bot.or.th
– ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือข้อมูลและเอกสารมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก

– ทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
– ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด
– ส่วนงานที่มีอัตรากำลังว่างพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของส่วนงานให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ว่าง

การบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน หากผลทดลองปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์โดย ธปท. จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตลอดปี 2557 หลายอัตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,