ฟรี!!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า สอบ กฟน ปี 2558 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรี!!! แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า สอบ กฟน ปี 2558 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ปี 58

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

เปิดสอบการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2558 กว่า 306 อัตรา 10-19 พค 2558 วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่าง แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เตรียมสอบในปี 2558 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Substation Engineering) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปและอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า เป็นต้น….

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 3. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV. แห่งหนึ่งมีความสูงของตัวล่อฟ้าในรูปแบบเสาล่อฟ้า โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ให้สูง hm=16.0+1.3 เมตร และมี ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm. ความสูงสูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ์ โดยระบบมีค่า BIL = 450 kV. จงหาค่า Zs เสิร์จอิมพีแดนซ์ ?
ก. 247.18 Ω
ข. 255.08 Ω
ค. 297.14 Ω
ง. 300.54 Ω

ข้อที่ 4. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 5. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 6. ข้อใดคือปริมาณที่ต้องหาค่าเปอร์ยูนิต ?
ก. อิมพีแดนซ์( Impedance)
ข. กระแส (Current)
ค. กำลังไฟฟ้า (Power)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า หรือ ฟอลต์ ?
ก. การลัดวงจร (Short circuit) ระหว่างเฟสต่อเฟส หรือเฟสกับดิน
ข. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over Voltage)
ค. การเกิดความถี่ตำ่ (Under Frequency)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 9. หน้าสัมผัสของ Circuit Breaker มักถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนตามข้อใด ?
ก. Sulfur hexafluoride
ข. Argon
ค. อากาศ
ง. น้ำมัน

ข้อที่ 10. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดที่ใช้การดับอาร์กแบบลดความดัน ?
ก. Vacuum Circuit Breaker
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ SF6
ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ ลม
ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ น้ำมัน

ข้อที่ 11. รีเลย์ชนิดใดที่มีส่วนประกอบของโซลิคสเตตหรือสารกึ่งตัวนำ ?
ก. Electromechanical relay
ข. Electromagnetic attraction
ค. Electromagnetic induction
ง. Static relay

อ่านแนวข้อสอบ กฟน เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบ กฟน เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กฟน เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กฟน เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กฟน เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights