มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล บัดนี้-28 ก.พ. 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล บัดนี้-28 ก.พ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/02/2556 สำหรับการรับสมัครงานวันนี้ เป็นข่าวดีของผู้ที่ประสงค์จะเข้าทำงานในมหาวิทยาลัย เนื่องจากวันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัดนี้-28 ก.พ. 2556 เพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 ได้ที่นี่เลยคะ เรานำเอาข้อมูล มทร.อีสาน สมัครงาน 2556 มาฝากคุณแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556

มทร.อีสาน สมัครงาน 2556

มทร.อีสาน สมัครงาน 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล บัดนี้-28 ก.พ. 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัดนี้-28 ก.พ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
– เพศชาย/หญิง  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกร หรือสูงกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
– ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ระบุไว้และแต่งกายสุภาพเท่านั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2556
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น.
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00–16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมฉบับจริง
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร พร้อมฉบับจริง (สำหรับเพศชาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคล 2556 สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย 56 มทร.อีสาน สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , ,