มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-15 พ.ย. 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-15 พ.ย. 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/11/2555 ต้อนรับเช้าวันอาทิตย์ด้วยการรับสมัครงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-15 พ.ย. 2555 หากท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการ สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2555 ท่านสามารถเข้ามาอ่านได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ เรายังมีรายละเอียดของ สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 เพิ่มเติมให้อีกด้วย ข่าวดีๆ แบบนี้ พลาดไม่ได้แล้วหละคะ ไปดูกันเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครงาน 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครงาน 2555


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-15 พ.ย. 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ประกาศ รับนักวิชาการเงินและบัญชี นับตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 2022 สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา นับตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2022
สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
อัตราเงินเดือน
11,330 บาท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ มีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี
2. คุณลักษณะและสมรรถนะ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
2. อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ประพฤติตนดี
5. มีความอุตสาหะ มานะอดทน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน
8. มีความคิดสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ออกใบเสร็จรับเงินค่าบริการต่างๆ
2. จัดทำใบแจ้งราคาและติดตามการจ่ายชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. รับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
4. รับ-จ่ายเงินทดรองจ่ายของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สัญญายืม และเงินประกันสัญญาของทางราชการ
5. ฝาก/ถอนเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. จัดทำใบนำส่งเพื่อนำเงินที่รับ นำส่งกองคลังของมหาวิทยาลัย
7. เบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว
8. เบิกเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร
9. จัดทำเอกสารและหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
10. จัดทำใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
11. จ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ทั้งของงบกลางและเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. ดูแลรักษาเงินสดย่อย
13. ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
14. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
15. รายงานผลการใช้เงินประจำเดือน
16. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
17. ดำเนินการลงบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
18. วิเคราะห์งบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
19. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
20. ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
21. วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
22. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงาน รักษาเสถียรภาพทางการเงินและใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาต่อไป 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2649-5129-30
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2555 สมัครงาน มหาวิทยาลัย 2556 มศว

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,