มาใหม่! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงาน รวม 44 อัตรา 5-27 ตุลาคม 2563 สมัครงานกรมปศุสัตว์ ปี 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงาน รวม 44 อัตรา 5-27 ตุลาคม 2563 สมัครงานกรมปศุสัตว์ ปี 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์
ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมี รายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ โดยมีอัตราเงินเดือนรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน จํานวน ๒๕ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๒ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๓ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๓ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๔ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน ๖ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๕ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๖ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๗ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dld.thaijobjob.com
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัพโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 9 x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ประเภทไฟล์เป็น JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ ๔๐900 KB) ระยะเวลาการอัพโหลด ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏในใบสมัครสอบสําหรับใช้แสดงตนใน การเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง และจะอ้างว่า ระบบรับสมัครสอบได้ทําการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,