มาใหม่@! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่@! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงวันที่ 28 ก.พ. 63
รายละเอียดประกาศ พพ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานธุรการ)
2. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานบุคคล)
3. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (เจ้าพนักงานพัสดุ)
4. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
5. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพัสดุ)
6. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิชาการพลังงาน)
7. แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลฯ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อตัว – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,