มาใหม่! กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครงาน รวม 12 อัตรา 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dsi thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึก ข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://dsi thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,