มาใหม่! สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา 2-19 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา 2-19 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประกาศรับสมัคร
สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ https://iccs.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,