มาใหม่@! สสจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 95 อัตรา 23-27 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่@! สสจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 95 อัตรา 23-27 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง สักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํา กรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน ๒๙ ตําแหน่ง ๙๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x 6 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาด้วย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,