มาใหม่!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จํานวน ๒๐ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ ๖)

๔. การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
. ๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
(๑) กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่พิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,