มาใหม่@! อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 18 อัตรา 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่@! อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 18 อัตรา 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน จํานวน ๒ ตําแหน่ง ๑๘ อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน จํานวน ๗ ตําแหน่ง ๑๘ อัตรา รายละเอียดปรากฏดังนี้

กําหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กําหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๑๐ – ๑๑๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน จะไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรสําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และ ในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง สมณเพศอยู่ในวันสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,