[รวมของเก่าปี 57-59] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบปี 2560 แนวข้อสอบชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่าปี 57-59] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบปี 2560 แนวข้อสอบชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2560
Screen Shot 2016-12-30 at 11.13.47 AMวันนี้กลับมาอัพเดทตัวอย่างกองทัพอากาศ เตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 18 อัตรา และข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 281 อัตรา โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1] และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกองทัพอากาศ ในปี 2560 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ วิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค. ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง. คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา

ข้อที่ 2. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง ?
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว
ข. ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า
ง. สำส่อน = ปนกัน

ข้อที่ 3. จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด ?
ก. กร่อนเสียง
ข. กลืนเสียง
ค. เน้นเสียง
ง. ย่อเสียง

ข้อที่ 4. คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น ?
ก. สหาย
ข. เสมียน
ข. คุยโว
ง. สายน้ำ

ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย ?
ก. สวยน่ะเนี่ย
ข. สงสารเธอจัง
ค. ฝนตกอะ
ง. น้องพูดเก่งมาก

ข้อที่ 6. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร ?
ก.ราชกุมาร
ข. พีระมิด
ค. ศักดินา
ง. เลอโฉม

ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด ?
ก. แม่ ราช แมว เจ้า
ข. นั่ง กิน ข้า ควาย
ค. ตอน น้ำ หนู มาร
ง. นอน วิ่ง ถ้ำ ใจ

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทย ไม่ถูกต้อง ?
ก. มี 12 เสียง
ข. พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
ค. เสียง /กร/ เป็นคำควบกล้ำไทย
ง. ควาย เป็นคำควบกล้ำไทย

ข้อที่ 9.ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย ?
ก. เธอนอนภายใต้บ้านของเขา
ข. เธอสวยมากใครๆก็รู้
ค. เขากินไก่ย่างอร่อย
ง. พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ

ข้อที่ 10.ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต ?
ก.กุหลาบ
ข. ประสูติ
ค. อมตะ
ง. ราชบิดา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัติใดที่ประกาศให้ยกเลิก เมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศใช้
ก. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
ค. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น
ก. ศาลประจําหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 3. เมื่อมีคําร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอํานาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไป ดําเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศาลทหารกลาง
ก. ต้องมีตุลาการหกนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
ข. ต้องมีนายทหารชั้นนายพลสามนาย
ค. ต้องมีตุลาการพระธรรมนูญสองนาย
ง. ต้องมีนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป สามนาย

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะ ๗ การบังคับตามคําพิพากษา
A : ผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็นผู้มีอํานาจสั่งลงโทษในกรณีที่จําเลยอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับ บัญชา
B : ผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารชั้นต้น เป็นผู้มีอํานาจสั่งลงโทษในกรณีที่จําเลยไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ ทหาร
ก. AถูกBถูก
ข. AถูกBผิด
ค. AผิดBถูก
ง. AผิดBผิด

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,