[รวมของเก่าๆ] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน ชุด 2
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่าๆ] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน ชุด 2
Screen Shot 2017-10-07 at 6.12.28 PMเพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ในปี 2560-2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมใน ชุดที่ 2 รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประวัติกรมท่าอากาศยานและการบินในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับผู้บริหาร ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมท่าอากาศยาน เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง และตำแหน่งอื่นๆ ที่กรมท่าอากาศยานเปิดสอบ ในปี 2560-2561…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. บุคคลในข้อใด คือกรรมการอื่น ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติผ่านคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2558 ?
ก. พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี
ข. นายอภิชาต เพ็ญสุภา
ค. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดถือเป็นหน่วยงานที่สังกัดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ?
ก. สำนักมาตรฐานการบิน กองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ข. กองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน กองมาตรฐานสนามบิน
ค. สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยาน (28 แห่ง)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ท่าอากาศยาน (28 แห่ง) ได้ถูกต้อง ?
ก. ภาคเหนือ : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ข. ภาคตะวันตก : ท่าอากาศยานหัวหิน
ค. ภาคใต้ : ท่าอากาศยาน พัทลุง
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ท่าอากาศยานบึงกาฬ

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน) ได้ถูกต้องที่สุด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารและพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยานที่ถูกต้อง ?
ก. https://www.caat.or.th/th
ข. https://www.airports.go.th
ค. http://www.aviation.go.th/
ง. http://www.mot.go.th

ข้อที่ 16. ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ เมื่อปี พ.ศ. ใด ?
ก. พ.ศ. 2491
ข. พ.ศ. 2492
ค. พ.ศ. 2493
ง. พ.ศ. 2494

ข้อที่ 17. เครื่องบินเบรเกต์ (Breguet XIV) ถูกใช้ในการทดลองทำการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดใด ในปี พ.ศ. 2462 ?
ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข. จังหวัดระยอง
ค. จังหวัดตราด
ง. จังหวัดจันทบุรี

ข้อที่ 18. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ ของ กรมท่าอากาศยาน ได้ถูกต้อง ?
ก. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากา
ข. ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ค. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ข้อใดถูกต้อง ?
ก. ประเทศไทยได้จัดตั้งกองบินพลเรือน ในปี พ.ศ. 2468
ข. ในปี พ.ศ. 2476 เปลี่ยนจากกองบินพลเรือนเป็นกองการบินพาณิชย์
ค. ปี พ.ศ. 2491 ได้มีการแยกการบินพลเรือน ออกจากการบินทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. บุคคลในข้อใด คืออธิบดีกรมการบินพลเรือนคนสุดท้าย ?
ก. นายจุฬา สุขมานพ
ข. นายดรุณ แสงฉาย
ค. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข
ง. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์

อ่านแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,