รวมของเก่า! แนวข้อสอบกรมทางหลวง 2017 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง (พร้อมเฉลย) เตรียมสอบ ปี 2017
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมของเก่า! แนวข้อสอบกรมทางหลวง 2017 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง (พร้อมเฉลย) เตรียมสอบ ปี 2017
Screen-Shot-2017-03-18-at-9.51.21-AMกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกันอีกครั้ง สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบในปี 2560 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง รวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม กรมทางหลวง และประวัติกรมทางหลวง และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535….

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทางหลวง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กรมทางหลวงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมเมื่อปีใด ?
ก. ปี พ.ศ. 2455
ข. ปี พ.ศ. 2465
ค. ปี พ.ศ. 2475
ง. ปี พ.ศ. 2485

ข้อที่ 2. กรมทางหลวงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทางหลวงแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติใด ?
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 สังกัดกระทรวงคมนาคม
ค. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2506
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน ?
ก. นายธานินทร์ สมบูรณ์
ข. นายสราวุธ ทรงศิวิไล
ค. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
ง. นายทวี เกศิสำอาง

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่ “ค่านิยม” ของกรมทางหลวง ?
ก. องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
ข. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
ค. ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง

ข้อที่ 5. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2549 ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ข้อที่ 6. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 คือทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใด ?
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง ตะวันออก
ง. ภาคใต้ตอนบน

ข้อที่ 7. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่กี่สาย ?
ก. 2 สาย
ข. 3 สาย
ค. 4 สาย
ง. 5 สาย

ข้อที่ 8. ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลัก หมายถึงทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1
ข. ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 หลัก หรือ 2 หลัก
ค. ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอำเภอ หรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ภายหลังที่ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับประเทศเยอรมัน ออสเตรีย – ฮังการี ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้กรมทางไปอยู่กับกรมใด ?
ก. กรมคลอง
ข. กรมทางหลวง
ค. กรมรถไฟหลวง
ง. กรมขนส่งทางบก

ข้อที่ 10. ในรัชสมัยใดที่กองทางก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมทางโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ?
ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,