(รวมของเก่า@! แนวข้อสอบตำรวจ) ตำแหน่งผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบ ปี 2560-2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(รวมของเก่า@! แนวข้อสอบตำรวจ) ตำแหน่งผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบ ปี 2560-2561
Screen Shot 2017-09-22 at 3.17.13 PMจัดไปกับตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจตำแหน่งผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบ ปี 2560-2561 วันนี้มีตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย ข. ภาษายาวี ค. ภาษาเสปน ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 2. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 3. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 4. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV
ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง
ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
ง. น้ำมันสำเร็จรูป

ข้อที่ 6. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ข. น้ำมันดิบ
ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ก. เป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
ข. ปรับไม่เกินร้อยละห้าของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
ค. การปรับให้กระทําโดยไม่จําเป็นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. หากปรับให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงห้าบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็น ห้าบาท

ข้อที่ 2. ข้าราชการตํารวจระดับใด ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ส.1 ถึง ส.3
ก. ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ข. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี
ค. ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรี
ง. ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ และร้อยตํารวจตรี ข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจ

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4 ถึง ส.5
ข. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3 ถึง ส.4
ค. ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2 ถึง ส.3
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. อัตราเงินเดือนในประเภทวิชาการในโรงเรียนตํารวจ ตําแหน่งใดที่ได้รับ 5,600 บาท
ก. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ต.
ข. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท
ค. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.อ
ง. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท

ข้อที่ 5. นายกรัฐมนตรี ท่านใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ฉบับนี้
ก. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
ข. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ค. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ง. นิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

ข้อที่ 6. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ใด ที่นํามาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ใน ระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2537
ค. พ.ศ. 2538
ง. พ.ศ. 2539

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,