(รวมของเก่า) แนวข้อสอบตำรวจ บัญชี 2561 รวมแนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2561 ตำแหน่งรอง สว.(ทําหน้าที่บัญชี)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(รวมของเก่า) แนวข้อสอบตำรวจ บัญชี 2561 รวมแนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2561 ตำแหน่งรอง สว.(ทําหน้าที่บัญชี)
เตรียมสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในปี 2561 ตำแหน่งรอง สว.(ทําหน้าที่บัญชี) วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งรอง สว.(ทําหน้าที่บัญชี) ต้องรู้!!

แนวข้อสอบการจัดการการเงินและบัญชี [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. นายเอ ตัดสินใจเริ่มประกอบธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านําเข้าเป็นครั้งแรก นายเอ จําเป็นต้องใช้หลักวิชาการทั้งด้าน เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินหรือวิเคราะห์ธุรกิจในด้านใด
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis) ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใด คือปัจจัยที่ถูกนํามาวิเคราะห์ทางโครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)
ก. Cash Flow, BCR
ข. NPV, BCR
ค. IRR ,NPV
ง. Cash Flow Projection, NPV

ข้อที่ 3. นางสาวบี ต้องการทราบว่าธุรกิจค้าขายผลไม้แปรรูป จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ นางสาวบีต้อง ใช้ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด มาคํานวณ
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 4. ดัชนีชี้วัดที่มีการปรับค่าของเวลาในข้อใด เป็นวิธีที่สําคัญและจําเป็น ที่ผู้ลงทุนทุกคน ต้องประเมินก่อนเริ่ม โครงการที่จะลงทุน
ก. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR)
ข. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ค. อัตราผลตอบแทนลดค่า (Internal Required Rate of Return : IRR)
ง. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return : ARR)

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit)
ก. ผู้ขายมอบสินค้าให้ก่อนที่ผู้ซื้อจะชําระเงิน
ข. การกําหนดเวลาเริ่มต้น (EOM: End of Month, วันที่เกิดธุรกรรม)
ค. การกําหนดเวลาชําระหนี้สิน
ง. การกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนสินค้า

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) จากการกู้เงิน 10,000 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ย 1,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี
ก. 9.11%
ข. 11.11%
ค. 13.11%
ง. 15.11%

ข้อที่ 7. การพัฒนานโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน สภาพคล่อง ที่ครอบคลุมเรื่องใด
ก. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พนักงานระดับล่าง
ข. นโยบายในการกําหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limit)
ค. นโยบายการบริหารวิกฤติการณ์สภาพการเงิน
ง. นโยบายการแบ่งแยกหน้าที่ในความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 8. การวิเคราะห์ด้านใด มักไม่พบในการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งพบการวิเคราะห์ด้านการเงินเป็นสําคัญ
ก. ด้านการตลาด (Market Analysis)
ข. ด้านเทคนิคหรือการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ (Technical Analysis)
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ง. การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial Analysis)

ข้อที่ 9. ข้อใดคือสูตรคํานวณ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)
ก. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ข. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปี
ค. เงินลงทุนเริ่มแรก หาร กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน
ง. เงินลงทุนเริ่มแรก คูณ กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละเดือน

ข้อที่ 10. เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารในข้อใด ที่ไม่มีหลักประกัน
ก. เงินกู้เฉพาะกรณี (Transaction Loan)
ข. แบบกําหนดวงเงินกู้ (Line of Credit)
ค. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Credit)
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบตำรวรชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวรชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวรชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวรชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวรชั้นสัญญาบัตร ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,