[รวมของเก่า] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พัฒนาธุรกิจ 2560 รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 1]
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมของเก่า] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พัฒนาธุรกิจ 2560 รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 1]
Screen Shot 2017-04-18 at 5.30.51 PMกลับมาจัดชุดใหญ่กับตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 เตรียมสอบในปี 2560 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 รวมความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 1] มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก 5’C ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริการงานสินเชื่อ และขั้นตอนในการอำนวยสินเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ และความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี 2560 คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่หลัก 5’C ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ?
ก. อุปนิสัยของลูกค้า
ข. ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
ค. หลักประกันของลูกค้า
ง. อายุของลูกค้า

ข้อที่ 2. ตามหลัก 5’C ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ ?
ก. CAPACITY
ข. CAPITAL
ค. COLLATERALS
ง. CONDITION

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ D/E RATIO ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สัดส่วนระหว่างเงินทุนกับหนี้
ข. สัดส่วนระหว่างเงินหนี้กับเงินทุน
ค. สัดส่วนระหว่างเงินกู้กับทรัพย์สิน
ง. สัดส่วนระหว่างทรัพย์สินกับสินทรัพย์

ข้อที่ 4. บ่อยครั้งที่ธนาคารจะให้สินเชื่อชนิดที่ไม่มีหลักประกัน (CLEAN BASIS) เนื่องจากสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้ามีฐานะทางการเงินดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม
ข. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้าติดต่อกับธนาคารมาเป็นเวลานาน
ค. เนื่องจากเห็นว่าลูกค้ามีเงินอยู่ในบัญชีมาก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ข้อใดคือขั้นตอนหลักๆ ในการอำนวยสินเชื่อ ?
ก. การกำหนดนโยบายสินเชื่อ(CREDIT POLICY)
ข. การวิเคราะห์สินเชื่อ (CREDIT POLICY)
ค. การสอบทานสินเชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICY) ?
ก. กำไร
ข. สินทรัพย์
ค. สภาพคล่อง
ง. ความเสี่ยง

ข้อที่ 7. ข้อใดคือการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่บกพร่อง ?
ก. การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ข. มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้คืน
ค. การกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่เหมาะสม
ง. DOUBLE FINANCING

ข้อที่ 8. ขั้นตอนใดในการอำนวยสินเชื่อที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย ?
ก. การวิเคราะห์สินเชื่อ (CREDIT POLICY)
ข. พิธีการทางด้านสินเชื่อ
ค. การสอบทานสินเชื่อ
ง. การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

ข้อที่ 9. EVALUATE NEWLY GRANTED LOAN คือ ?
ก. การตรวจสอบการใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติใหม่ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ข. เป็นการสอบทานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าหรือมีผลกระทบต่อหลักประกันของลูกค้า
ค. คือการสอบทานที่กำหนดอาจจะเป็น 6 เดือนต่อครั้งหรือปีละครั้ง
ง. กรณีสอบทาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในสายงานสินเชื่อ

ข้อที่ 10. ข้อใดคือการแก้ปัญหาของการเกิดหนี้ที่มีปัญหาได้ดีที่สุด ?
ก. มีการสอบทานสินเชื่อ (CREDIT REVIEW) อย่างสม่ำเสมอ
ข. มีการตรวจสอบธุรกิจทุกๆ สองปี
ค. มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทุกๆ สองปี
ง. ลดวงเงินในการปล่อยกู้

อ่านแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,