[รวมข้อสอบเก่า@!] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปี 2560-2561 (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รวมข้อสอบเก่า@!] แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปี 2560-2561 (พร้อมเฉลย)
Screen Shot 2017-10-07 at 6.12.28 PMเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติกรมท่าอากาศยาน และการบินในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร ของกรมท่าอากาศยาน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 หมวด 1 คณะกรรมการการบินพลเรือน หมวด 2 บททั่วไปว่าด้วยอากาศยาน หมวด 3 การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน หมวด 4 ความสมควรเดินอากาศและสมุดปูมเดินทาง หมวด 5 ผู้ประจำหน้าที่ หมวด 6 สนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ หมวด 7 อุบัติเหตุ หมวด 9 บทกำหนดโทษ แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน…

แนวข้อสอบประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องข้อกําหนดเกี่ยวกับการนําของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ ได้กําหนดแนวทางการควบคุม รักษาความปลอดภัยสําหรับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะ คล้ายคลึงกันเพื่อให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติเนื่องจากสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้
ข. เนื่องจากของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจทำให้รบกวนการสื่อสารในอากาศยานได้
ค. เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์ภัยคุกคามด้านการบินพลเรือนจากวัตถุระเบิด
ง. เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์ภัยคุกคามด้านการบินพลเรือนจากอาวุธชีวภาพ

ข้อที่ 2. ข้อใดผิด ?
ก. “ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน” หมายความว่า ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทุกประเภท ที่เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร
ข. “ผู้โดยสาร” หมายความว่า ผู้โดยสารที่เดินทางไป กับอากาศยาน
ค. “ผู้โดยสาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน ที่เดินทางไป กับอากาศยาน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. ของเหลวที่ผู้โดยสารสามารถนำขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน ต้องบรรจุในภาชนะที่มีปริมาณความจุไม่เกินกี่มิลลิลิตร ?
ก. 20 มิลลิลิตร
ข. 80 มิลลิลิตร
ค. 100 มิลลิลิตร
ง. 120 มิลลิลิตร

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 ของเหลวนั้นต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีปริมาณความจุไม่เกินกี่ลิตร ?
ก. ปริมาณความจุไม่เกิน 1 ลิตร
ข. ปริมาณความจุไม่เกิน 2 ลิตร
ค. ปริมาณความจุไม่เกิน 3 ลิตร
ง. ปริมาณความจุไม่เกิน 4 ลิตร

ข้อที่ 5. ณ บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารต้องแสดงสิ่งใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ?
ก. ถุงพลาสติกใสที่บรรจุภาชนะตามข้อที่ 4
ข. เสื้อคลุมหรือแจ็คเก็ต
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop Computer)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันตามข้อใดไม่ต้องปฏิบัติตามตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามข้อ 2 ของประกาศนี้ ?
ก. สีสเปรย์
ข. ครีมกันแดด
ค. ยาแก้ไอ
ง. โทนเนอร์

ข้อที่ 7. ของเหลวที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shops) ภายในสนามบินสามารถนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยานได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามประกาศนี้ ข้อที่ 2
ข. ไม่ได้ ตามประกาศนี้ ข้อที่ 3
ค. ได้ ตามประกาศนี้ข้อที่ 5
ง. ได้ ตามประกาศนี้ข้อที่ 6

แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกําหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. วัตถุหรือสารตามข้อใดไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน ?
ก. วัตถุระเบิด (explosives)
ข. ก๊าซ (gases)
ค. แบตเตอรี่ (battery)
ง. สารออกซิไดส์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ (oxidizing substances and organic peroxides)

ข้อที่ 2. วัตถุหรือสารตามข้อใดเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน ?
ก. สารกัดกร่อน (corrosive substances)
ข. วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive material)
ค. สารพิษและสารติดเชื้อ (toxic and infectious substances)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อใดสามารถพาไปกับอากาศยานได้ ?
ก. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อกําหนดการปฏิบัติการบิน (operating regulations)
ข. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามข้อกําหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ (airworthiness requirement) ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศประกาศกําหนด
ค. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานอื่นๆ เช่น Oxidizing substances and organic peroxides
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. วัตถุและสารที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานเพื่อใช้เป็นของทดแทน ต้องถูกจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ออกแบบเพื่อการขนส่งวัตถุหรือสารนั้นโดยเฉพาะซึ่ง
ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดใด ?
ก. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของกรมการบินพลเรือน
ข. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ค. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของกระทรวงคมนาคม
ง. ข้อกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย ของอาเซียน

ข้อที่ 5. สิ่งของตามข้อใดที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศสามารถพาไปกับอากาศยาน เพื่อใช้หรือจําหน่ายในอากาศยานได้ ?
ก. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข. สเปรย์ (aerosols)
ค. ไฟแช็คชนิดเติมก๊าซเหลว
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2560-2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,