รวมรีวิวของเก่า! แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 3/2559 รวมแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวมรีวิวของเก่า! แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 3/2559 รวมแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Screen Shot 2016-12-08 at 9.19.31 AMกลับมาจัดชุดใหญ่กันอีกครั้ง สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 3/2559 รวมแนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภา กรุงเทพมหานคร ?
ก. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ค. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ง. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อที่ 2. การยุบสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก บุคคลตมข้อใด ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 3. อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละกี่ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ?
ก. มีกําหนดคราวละ ๒ ปี ข. มีกําหนดคราวละ ๓ ปี ค. มีกําหนดคราวละ ๔ ปี ง. มีกําหนดคราวละ ๕ ปี

ข้อที่ 4. คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละกี่ปี ?
ก. ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ ๑ ปี ข. ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ ๒ ปี
ค. ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ ๓ ปี ง. ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ ๔ ปี

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ?
ก. กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข. สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
ค. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ?
ก. มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ข. มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๓ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ง. มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๕ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อที่ 7. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ประธานสภากรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถแต่งตั้งได้ไม่เกินกี่คน ?
ก. ไม่เกิน ๒ คนตามลําดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ ข. ไม่เกิน ๓ คนตามลําดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้
ค. ไม่เกิน ๔ คนตามลําดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ ง. ไม่เกิน ๕ คนตามลําดับที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้

ข้อที่ 9. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบ่งส่วนราชการของกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับความเห็น ชอบจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 10. สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ใด ?
ก. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ค. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ง. แต่งตั้งและถอดถอน เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านแนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหาอากาศ เตรียมสอบ ปี 2559-2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,