รวม!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมสอบ ปี 2558 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กฟผ 2558 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวม!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมสอบ ปี 2558 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กฟผ 2558 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กฟผ 2558

แนวข้อสอบ กฟผ 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมสอบ ปี 2558 สำหรับรายวิชาที่ออกสอบในคุณวุฒิระดับ ปวส. ปวช. วิชาที่ใช้สอบรวม 3 วิชาคือ 1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) 3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) และ คุณวุฒิระดับปริญญาวิชาที่ใช้สอบรวม 2 วิชาคือ 1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) 2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) คือ ?

ก. การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ
ข. การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะก๊าซให้เป็นถ่านหิน
ค. เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน
ง. การใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 2. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิด?
ก. สองชนิด
ข. สามชนิด
ค. สี่ชนิด
ง. ห้าชนิด

ข้อที่ 3. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบ Pressurized Water Reactor – PWR คือ ?
ก. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน
ข. โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบน้ำเดือด
ค. โรงไฟฟ้าแบบน้ำมวลหนักอัดความดัน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. INES: International Nuclear Event Scale ถูกกำหนดโดย ?
ก. IAEA: International Atomic Energy Agency
ข. Nuclear Energy Agency Organization for Economic Cooperation and Development (NEA/OECD
ค. Nuclear Regulation Authority: NRA
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 5. ข้อใดคือข้อจำกัดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ?
ก. ปริมาณของเสียน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ
ข. สามารถยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
ค. สร้างก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด
ง. การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้ว มีกัมมันตรังสีระดับสูง ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด

ข้อที่ 6. FIRM-C จัดเป็น………ขององค์การ กฟผ. ?
ก. นโยบาย
ข. วัตถุประสงค์
ค. ค่านิยม
ง. วิสัยทัศน์

ข้อที่ 7. ข้อใดคือโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ?
ก. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ข. โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ
ค. โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( Power Development Plan : PDP)
ข้อที่ 8. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ( Power Development Plan : PDP) ฉบับปัจจุบันคือ ?

ก. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2563
ข. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573
ค. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2557-2563
ง. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2557-2573

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับล่าสุดได้รับความเห็นชอบจาก กพช เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 8 มิถุนายน 2555
ข. 9 มิถุนายน 2555
ค. 19 มิถุนายน 2555
ง. 20 มิถุนายน 2555

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อ >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบต่อคลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights