รวม! แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2558 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิตความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2527 ชุดที่ 3 ข้อที่ 26-38
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รวม! แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2558 แนวข้อสอบกรมสรรพสามิตความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2527 ชุดที่ 3 ข้อที่ 26-38

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2558

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษี 2558

ใกล้เปิดสอบแล้วสำหรับกรมสรรพสามิต เปิดสอบในตำแหน่งงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เปิดสอบในวันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 อัตรา วันนี้ทางทีมงานจึงได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าของกรมสรรพสามิต มาอัพเดทในชุดที่ 3 สำหรับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 [ชุดที่ 3] เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กับกรมสรรพสามิต ในปี 2557-2558….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 27. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ……?

ก. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
ข. ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ถูกต้อง
ค. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างถูกต้อง
ง. มีกรณีตาม มาตรา 42

ข้อที่ 28. การดำเนินการตามมาตราที่ 79 พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. จัดทำรายการลงในแบบรายการภาษีตามหลักฐานที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อมิได้มีการยื่นแบบรายการภาษี
ข. แก้ไขเพิ่มเติมรายการในแบบรายการภาษีหรือในเอกสารอื่นที่ยื่นประกอบแบบรายการภาษีเพื่อให้ถูกต้อง
ค. ประเมินภาษีตามหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอยู่หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าถูกต้อง
ง. ดำเนินการประเมินภาษีและจัดทำรายการลงในแบบรายการภาษีนอกเหนือจากพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 29. ตามมาตราที่ 83 การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กระทำได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อใด ?
ก. สองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี หรือวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาที่รัฐ มนตรีขยายหรือเลื่อนออกไป แล้วแต่กรณี
ข. สองปีนับแต่วันยื่นแบบรายการภาษี ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการยื่นแบบรายการภาษีภายหลังวันสุด
ค. สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบรายการภาษี ในกรณีที่ไม่มีการยื่นแบบรายการภาษี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30. อธิบดีมีอำนาจยกเว้นภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในกรณีใด ?
ก. สำหรับสินค้าที่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศและได้เสียภาษีจากต่างประเทสแล้ว
ข. สำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. สำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทหรือชนิดเดิมหรืออีกประเภทหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 31. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีในกรณีตามข้อใด ?
ก. สินค้าที่ไม่ได้กำหนดในกฎกระทรวงที่ไม่ได้บริจาคแก่ประชาชนเป็นการสาธารณกุศลโดยผ่านส่วนราชการในราชการส่วนกลาง
ข. สินค้าที่ไม่ได้กำหนดในกฎกระทรวงที่ไม่ได้บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการในราชการส่วนกลาง
ค. สินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
ง. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยานหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่ง พนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว

ข้อที่ 32. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานบริการนอกเวลาทำการ เพื่อ ตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ค. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่จำ เป็นมาประกอบการพิจารณาได้
ง. นำสินค้าในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ

ข้อที่ 33. ในกรณีบริการผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในวันที่……..?
ก. ภายในวันที่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ข. ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ค. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
ง. ภายในวันที่ยี่สิบสองของเดือนถัดจากเดือนที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

ข้อที่ 34. ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีโรงอุตสาหกรรมอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีที่ใด ?
ก. กรมสรรพสามิต
ข. สรรพสามิตจังหวัด
ค. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
ง. สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 35. แสตมป์สรรพสามิตเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของหน่วยงานใด ?
ก. กรมสรรพสามิต
ข. กรมสรรพากร
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กรมศุลกากร

ข้อที่ 36. การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก ?
ก. อธิบดี
ข. อธิการบดี
ค. รัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการสรรพสามิต

ข้อที่ 37. ใบอนุญาตที่ออกตามข้อที่ 24 สามารถใช้ได้จนถึงวันที่เท่าไหร่ ?
ก. ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
ข. ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
ค.ใช้ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ออกใบอนุญาต
ง. ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 38. ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องดำเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพ สามิต โดยเสียค่าธรรมเนียมการควบคุมล่วงหน้าเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาทำการหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
ค. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจำนวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 1 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 2 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 3 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,