[รีวิวของเก่า] แนวข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รีวิวของเก่า] แนวข้อสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปี 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมที่ดิน ปี 2561
เตรียมสอบกรมที่ดินตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ในปี 2561 เปิดสอบกว่า 99 อัตรา มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดิน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรมที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรกรมที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมที่ดิน แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน อาทิความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “โฉนดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ ชายทะเลด้วย
ข. กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิครอบครองที่ดิน
ค. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ง. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งที่ดิน เพื่อประโยชน์ในกิจการค้าหากำไรโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ เช่าซื้อที่ดิน

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 3 บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย นี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
ข. ในกรณีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพหรือกฎหมายอื่น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 3. หากบุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน แล้วไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อย ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินสิบปีติดต่อกันจะถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อไร่
ข. ถูกยึดโฉนดที่ดิน
ค. ให้รัฐเวนคืนที่ดินนั้น
ง. ให้ที่ดินนั้น ตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป

ข้อที่ 4. “คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. รัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค. อธิบดีกรมการปกครอง
ง. อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

ข้อที่ 5. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. วางนโยบายจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัย และหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ
ข. สงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ ซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ ครอบครองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ค. อบหมายให้ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ใน มาตรานี้ แทนคณะกรรมการได้ ตามที่เห็นสมควร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ภายในเขตสำรวจที่ดินให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดิน ไม่มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ไม่แจ้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
ข. นำ หรือจัดให้บุคคลอื่นนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดิน ซึ่งตนมีสิทธิหรือครอบครองอยู่ ในเมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร
ค. ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ เป็นจริง ในกรณีที่จัดให้บุคคลอื่น นำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขต ที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินแทน
ง. แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะ เวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด ตามแบบ และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้

ข้อที่ 7. นอกจากที่ดินที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐนำไปจัดตามกฎหมายอื่นแล้ว อธิบดียังมีอำนาจจัดการที่ดินตามข้อใด ?
ก. ให้เอกชนทำสัมปทาน
ข. ให้จัดทำเป็นอาคารชุดสำหรับข้าราชการ
ค. ให้ทำเป็นสวนสาธารณะ
ง. ให้ราษฎรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพได้

ข้อที่ 8. ข้อใดคือบุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ ?
ก. ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบ เหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจอง ที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
ข. ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ค. ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังวันที่ ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หรือไม่มี หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. การรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ?
ก. หมวดที่ 3
ข. หมวดที่ 4
ค. หมวดที่ 5
ง. หมวดที่ 6

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่จดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดิน
ข. อธิบดีกรมที่ดิน
ค. หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดิน
ง. รัฐมนตรี

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมที่ดิน >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมที่ดิน เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,