[รีวิวตัวอย่าง] แนวข้อสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้านครหลวง ปี 2561-2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รีวิวตัวอย่าง] แนวข้อสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้านครหลวง ปี 2561-2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
จัดไปสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบวิศวกรโยธา เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2561-2562 สำหรับวันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดท ปี 2561-2562 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกรโยธา กับการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. อาคารประเภทควบคุมการใช้คืออาคารตามข้อใด ?
ก. อาคารสําหรับการกีฬา เช่นสนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา
ข. อาคารสําหรับเช่า เช่นหอพัก อพาร์ตเม้นท์
ค. อาคารสําหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
ง. อาคารสําหรับอยู่อาศัย เช่นทาวน์โฮม บ้านเดียว

ข้อที่ 2. เจ้าของอาคารตามข้อใดต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมทําการตรวจสอบอาคารในส่วนที่ที่มีผลต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้วรายงานผลการตรวจสอบ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ?
ก. เจ้าของอาคารขนาดเล็ก
ข. เจ้าของทาวน์โฮม
ค. เจ้าของอาคารเพื่อการกีฬาขนาดเล็ก
ง. เจ้าของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อที่ 3. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีอายุกี่ปี ?
ก. มีอายุสองปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ข. มีอายุสามปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ค. มีอายุสี่ปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
ง. มีอายุห้าปี โดยให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตรื้อถอนตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ฉบับละ 50 บาท
ข. ฉบับละ 100 บาท
ค. ฉบับละ 500 บาท
ง. ฉบับละ 1,000 บาท

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ตึก บ้าน เรือน โรงร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้า ใช้สอยได้
ข. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
ค. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ทางหรือท่อระบายน้ําอู่เรือคานเรือ ท่าน้ํา ท่าจอดเรือรั้วกําแพง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการ หรือควบคุมดูแลการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารคือ บุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ควบคุมงาน
ข. ผู้ดําเนินการ
ค. ผู้ครอบครองอาคาร
ง. ผู้ตรวจสอบ

ข้อที่ 7. พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับสิ่งก่อสร้างตามข้อใด ?
ก. อาคารของกระทรวง ทบวงกรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ข. พระที่นั่งหรือพระราชวัง
ค. โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
ง. อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการควบคุมอาคารไม่มีอํานาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
ข. กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้
ค. ไม่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 10 (2)
ง. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร ?
ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข. ประธานกรรมการผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ค. อธิบดีกรมทางหลวงผู้แทนกรมอัยการผู้แทนสํานักผังเมือง
ง. ประธานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537