รีวิว!! แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รีวิว!! แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ 2559 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
ดาวน์โหลด-123เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ในปี 2559 โดยหลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้ว วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ และยังแถมท้ายให้ด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 หวังว่าจะมีประโยช์กับผู้สนใจไม่มากก็น้อยคะ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการกรมราชทัณฑ์” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ปฏิบัติราชการในเรือนจำ
ข. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในเรือนจำ ทัณฑนิคม และสถานฝึกและอบรม
ค. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการใน เรือนจำ ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ หรือทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. รัฐมนตรีสังกัดกระทรวงใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 7 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนให้เป็นไปด้วยดี ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ปิดบังความผิดของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม
ข. เสพสุราหรือยาเสพติดในที่ทำการ ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเวลาใกล้ชิดก่อนเข้าในที่ทำการ หรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ค. ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายแก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา และผู้อยู่ในความควบคุม
ง. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยโดยเคร่งครัด

ข้อที่ 4. ในการเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. รับทรัพย์สินจากญาติมิตรของผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม ไว้ให้บุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ
ข. เป็นสื่อติดต่อโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม กับญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ
ค. รับหรือสัญญาว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใด ๆ จากผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม หรือญาติมิตรของบุคคลเหล่านี้
ง. แสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน และเด็กในสถานฝึกและอบรม โดยชอบด้วยกฎข้อบังคับ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่โทษผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ขังในที่ควบคุมที่สมควรแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน
ข. ให้อยู่เวรยามรักษาการณ์นอกจากหน้าที่ประจำเพิ่มขึ้นอีก
ค. กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควร
ง. ไล่ออก

ข้อที่ 6. ผู้บัญชาการเรือนจำสามารถสั่งลงโทษขังพัศดีที่กระทำความผิดได้สูงสุดกี่วัน ?
ก. 5 วัน
ข. 7 วัน
ค. 10 วัน
ง. 20 วัน

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ ?
ก. เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียง สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และการยอมรับของสังคมที่มีต่อกรมราชทัณฑ์
ข. เพื่อให้ข้าราชการราชทัณฑ์มีความสำนึกในหน้าที่ มีความประพฤติดี และภาคภูมิใจในวิชาชีพราชทัณฑ์
ค. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการาชทัณฑ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ง. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการราชทัณฑ์

ข้อที่ 8. ประโยชน์ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์คือ ?
ก. ข้าราชการราชทัณฑ์มีแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม
ข. ทำให้การปฏิบัติงานของข้าราชการราชทัณฑ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. เกิดความภาคภูมิใจในความมีศักดิ์ศรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ ?
ก. พึงสำนึกและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพราชทัณฑ์
ข. พึงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟู แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม
ค. พึงสอดส่องดูแล ตรวจตรา ตรวจค้น และหาข่าว เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ง. สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของนักโทษ แต่ละคนและทุกคน

อ่านแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,