[รีวิว] แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน กองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[รีวิว] แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน กองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลย
Screen-Shot-2017-11-12-at-2.36.09-PMกลับมาอัพเดทกันเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลพลเรือน วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2557–2561

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยในปีใด ?
ก. ใน พ.ศ. 2485
ข. ใน พ.ศ. 2531
ค. ใน พ.ศ. 2551
ง. ใน พ.ศ. 2557

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. จอมพล ถนอม กิตติขจร
ง. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

ข้อที่ 3. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนําในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. ปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไต ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. อํานวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล่าทัพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ค. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 6. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติ ตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด ?
ก. Respect
ข. Teamwork
ค. Responsibility
ง. Altruism

ข้อที่ 7. แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยกล่าวถึงอะไร ?
ก. การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การอํานวยการร่วม การผนึกกําลังป้องกันประเทศ
ค. การสนับสนนุการแก้ไขปัญหาของชาติ
ง. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ข้อที่ 8. ประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพรับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็น……………ของประเด็นยุทธศาสตร์การผนึกกําลังป้องกันประเทศ ?
ก. ตัวชี้วัด
ข. เป้าประสงค์
ค. จุดมุ่งหมาย
ง. เป้าหมาย

ข้อที่ 9. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทยกล่าวถึง ?
ก. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ
ข. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอํานวยการ การใช้กําลัง กองทัพและการยุทธร่วม อย่าง มีประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ของกําลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ข้อที่ 10. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น…………….ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าหมาย
ง. จุดมุ่งหมาย

อ่านแนวข้อสอบกองทัพไทย ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพไทย ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,