((ลับมากก!!)) แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย 2557 รวมข้อสอบทุกวิชาที่ออกสอบ แนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบในปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((ลับมากก!!)) แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย 2557 รวมข้อสอบทุกวิชาที่ออกสอบ แนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบในปี 2557

แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย 2557

แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย 2557

ใกล้เปิดสอบแล้วสำหรับ กรมยุทธศึกษาทหารบก หลังจากที่เพิ่งประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557 โดยในปีนี้คาดว่าน่าจะเปิดรับสมัครจำนวน 100 อัตรา สำหรับกำหนดการรับสมัครสอบ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557 จะมีตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2556 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับวันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่.com มีตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2557 มาอัพเดทให้เพื่อนๆได้ลองฝึกทำกันดูคะ……

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตำแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ
2. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ
4. บุคคลในข้อใดบอกถึงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมได้ถูกต้อง
ก. นายวีรจิรา กล่าวว่า พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. นายเจนพงษ์ กล่าวว่า ศึกษา ดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ค. นางสาวกรรณภา กล่าวว่า พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดมิใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรมราชองครักษ์
ก. มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์
ข. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยนายตำรวจราชสำนัก
ค. มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
7. สถานการณ์ใด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ
8. บุคคลในข้อใดเป็นสมาชิกของสภากลาโหม
ก. นายเอ ดำรงตำแหน่งสมุหราชองครักษ์
ข. นางบี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. นายซี ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก
ง. ถูกทุกข้อ
9. บุคคลใด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
10. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจำนวนกี่คน
ก. 2 คน ข. 3 คน
ค. 4 คน ง. 5 คน
11. การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในใด ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม
ก. นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
ข. การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
ค. นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ
12. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
13. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ
ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ
14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
15. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก

อ่านแนวข้อสอบ นายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบในปี 2556-2557 ชุดที่ 6 คลิก!!!

Tags: , , , ,