[ลับมาก] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2561 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมป่าไม้ ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2561 รวมแนวข้อสอบเก่ากรมป่าไม้ ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ (พร้อมเฉลย)
วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบกรมป่าไม้ในปี 2561 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ อาทิ ประวัติกรมป่าไม้โดยสังเขป อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมป่าไม้ วันสำคัญทางป่าไม้ ของไทย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 แนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกรมป่าไม้ ในปี 2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในปัจจุบันกรมป่าไม้มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองและจัดการทรัพยากรป่าไม้ประมาณกี่ไร่ ?
ก. ประมาณ 38 ล้านไร่
ข. ประมาณ 56 ล้านไร่
ค. ประมาณ 77 ล้านไร่
ง. ประมาณ 98 ล้านไร่

ข้อที่ 2. กรมป่าไม้สังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นในปีใด ?
ก. พ.ศ. 2419
ข. พ.ศ. 2429
ค. พ.ศ. 2439
ง. พ.ศ. 2449

ข้อที่ 4. บุคคลใดที่รัฐบาลได้ยืมตัวจากรัฐบาลอินเดีย มาช่วยบริหารราชการป่าไม้ในฐานะเจ้ากรมระหว่างปี พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2466 ?
ก. Mr. H. Slade
ข. Mr. Tottenham
ค. Mr. W.F. Lloyd
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. อธิบดีกรมป่าไม้ที่เป็นคนไทยคนแรกคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พระยาดรุพันธ์พิทักษ์
ข. พระยาพิทักษ์ป่า
ค. เจ้าพระยาพิทักษ์ป่าดรุพันธ์
ง. พระยาธรรมรงค์

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นวันสำคัญทางป่าไม้ของไทย ?
ก. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ข. วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ค. วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี
ข. ตรงกับวันวิสาขบูชา ของทุกปี
ค. วันที่ 18 กันยายน ของทุกปี
ง. วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมป่าไม้ ?
ก. เป็นหน่วยงานที่ดูและรักษาป่าไม้ในประเทศไทยโดยบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. เป็นองค์กรที่ดำเนินเกี่ยวกับป่าไม้ชั้นนำของเอเชีย และ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ค. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินเกี่ยวกับป่าไม้ชั้นนำของเอเชีย และ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ง. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

ข้อที่ 9. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ?
ก. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ
ข. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
ค. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมป่าไม้ ?
ก. การบริหารจัดการองค์กรณ์ให้เป็นผู้นำในด้านการดูแลรักษาธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ข. การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ
ค. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ง. การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น ไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมป่าไม้ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,